Algemene Verkoop – En Betalingsvoorwaarden

Distec International nv – Rue Maurice Faure 1 – 1400 Nijvel – België
Tel.: +32 (0) 67 87 48 00 – Fax: +32 (0) 67/87 48 01 – E-mail: shop@distec.be
Ondernemingsnummer: BE0429.324.770

 1. Behalve uitdrukkelijke andersluidende en schriftelijke overeenkomst, zijn al onze verkopen onderworpen aan deze algemene voorwaarden die de overhand hebben op alle algemene aankoopvoorwaarden van de klant.
 2. De prijzen zijn nettoprijzen voor het verpakte materiaal, vanaf onze magazijnen. De verzendingskosten kunnen in rekening gebracht worden; de btw en de belastingen zijn voor rekening van de koper.
 3. Geen enkele verbintenis gedaan door een van onze agenten of vertegenwoordigers is geldig als die niet door onze onderneming schriftelijk werd bekrachtigd. Onze algemene voorwaarden annuleren en vervangen alle andere algemene voorwaarden van de klant behalve na ons schriftelijk akkoord.
 4. Om effectief te zijn, moet elke wijziging aan dit contract of aan deze transactie eveneens het voorwerp geweest zijn van een uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van onzentwege.
 5. Worden beschouwd als gevallen van overmacht, die de transacties en bestellingen onuitvoerbaar maken waarbij we we ons het recht voorbehouden om de transacties en bestellingen eenvoudigweg te annuleren of het saldo op te zeggen: mobilisatie, oorlog, elke andere militaire operatie, elk incident dat voor effect zou hebben de normale bevoorradingen van de verkoper of van diens leveranciers te onderbreken, en meer bepaald elke staking, elke onderbreking van transporten, elke maatregel die beschouwd wordt als een beschikking van hogerhand enz.
 6. De door ons vermelde leveringstermijnen zijn louter indicatief en sluiten geen enkele verbintenis in. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid op ons voor leveringsvertragingen en deze kunnen ook geen aanleiding geven tot schadevergoedingen, boetes, volledige of gedeeltelijke annulering van de aankopen als we daarvoor geen voorafgaande schriftelijke toestemming hebben gegeven. Deze termijnen beginnen te lopen vanaf de dag van ontvangst en vaste aanvaarding van uw bestelling.
 7. Al onze verkopen worden afgesloten met een bepaling van eigendomsvoorbehoud. Daarom blijven de goederen en kosten voor werkuren eigendom van Distec International nv tot aan integrale betaling van de prijs ervan.
 8. Instemming met deze voorwaarden: Onze klanten erkennen kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en ze aanvaard te hebben op het moment waarop ze hun bestelling op onze NEWAshop plaatsen. Van onze algemene bepalingen wordt niet afgeweken, zelfs niet door andersluidende bepalingen die zouden kunnen voorkomen op de bestelbonnen, briefwisselingen, contracten of elk andere drukwerk van onze klanten.
 9. De producten die verdeeld worden door Distec International genieten een gelijkwaardige garantie als die van haar leveranciers. Dit is over het algemeen 24 maanden. In geval van korte garantieperiodes zullen deze nauwkeurig opgegeven worden op de productspecificaties. Reparaties of vervangingen zullen uitgevoerd worden door ons of door onze leveranciers. De garantie zal vervallen ingeval een derde een ingreep zou hebben gedaan op het materiaal. Elke andere vorm van garantie zal formeel vastgelegd worden en zal het voorwerp uitmaken van apart opgegeven bijzondere voorwaarden.
 10. Een factuur kan geprotesteerd worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de uitgiftedatum van de factuur en dit protesteren wordt alleen geldig beschouwd als dit binnen de opgegeven termijn is gebeurd via een aangetekend schrijven.
 11. Onze facturen vooraf betaalbaar op het moment van de bestelling. Alle betalingen moeten uitgevoerd worden d.m.v. de elektronische betalingsmiddelen die vermeld worden op onze NEWAshop.
 12. Binnen de 14 werkdagen vanaf de dag volgend op de leveringsdag heeft de consument het recht om de verkoper op de hoogte te stellen dat hij van zijn aankoop afziet. De klant verbindt er zich in dit geval toe de goederen in hun oorspronkelijke verpakking terug te bezorgen. Indien dit niet het geval is, zullen de kosten voor het herverpakken afgetrokken worden van de uit te voeren terugbetaling. Distec International nv zal, na ontvangst van het teruggestuurde pakket, de verschuldigde sommen terugbetalen, na aftrek van de eventuele kosten, op de bankrekening van de klant.
 13. De contracten en transacties worden geregeld door het Belgische recht. De Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel, de Handelsrechtbank van Brussel en het Vredegerecht van het eerste Kanton van Brussel zijn uitsluitend bevoegd voor elke betwisting die voortvloeit uit de contracten en facturen van Distec International, en deze laatste kan alleen voor de vermelde rechtsmachten gedaagd worden.
 14. Als het apparaat dat u op onze website hebt gekocht een probleem heeft, kunt u contact opnemen met onze klantenservice via: newa@distec.be. Verzendkosten zijn ten uwer laste.

Het transport van uw pakket

De bestellingen worden over het algemeen behandeld binnen de 2 werkdagen na ontvangst van uw betaling.

Voor België, Luxemburg, Europees Frankrijk, en Nederland versturen we uw pakket via GLS, een pan-Europese onderneming, die zich gespecialiseerd heeft in transport en logistiek.

De pakketten zullen aangeboden worden op het leveringsadres dat opgegeven is bij uw bestelling, tussen 8 en 18 uur. In geval van afwezigheid zullen de pakketten overgebracht worden naar een  Parcel Shop. Merk op dat voor het ophalen van het pakket in een Parcel Shop, de identiteitskaart gevraagd zal worden van de persoon die bij de bestelprocedure vermeld werd als bestemmeling.

In de verzendingskosten zijn de verpakking, de behandeling en de transportkosten inbegrepen. Ze kunnen uit een vast gedeelte en een variabel gedeelte bestaan naargelang van het gewicht en/of het volume van uw bestelling. Wij raden u aan uw aankopen in een enkele bestelling te groeperen. Zelf kunnen we geen twee afzonderlijke bestellingen groeperen en u zult de portkosten dus voor beide moeten betalen.